Иновативно училище

Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

Министерство на образованието и науката е ангажирано да подпомага процеса на кандидатстване на училищата, развитието на техните иновации, както и популяризирането на иновативните практики в страната.

Проектът ”Иновативни училища” е дългосрочен  с продължителност 4 години. Училищата ще бъдат подкрепени да организират по нов или усъвършенстван начин организацията на обучение според своята специфика, така че да се ползват активно нови методи на преподаване и модерните технологии, подкрепата развитието на всяко едно дете. Чрез въвеждане на иновативни методи на преподаване, техники и практики ще се подобри пряко качеството на образование като се изграждат допълнителни умения у учениците  за позитивна култура на общуване, учене, презентиране и анализ.

От учебната 2021/2022 г. НУ "Васил Левски", гр. Сливен е включено в семейството на иновативните училища. Институцията ни е едно от десетте учебни заведения в област Сливен, които работят по програмата „Иновативни училища“.

Внедряването на иновативните модели на преподаване и учене в нестандартна образователна среда в учебния процес на учениците от I и II клас, е предпоставка за изграждане на емоционална среда за взаимодействие в условията на целодневна организация на учебния ден и за въвеждане на практически, изследователски, творчески и игрови методи за стимулиране на активното учене. Създаденият екип от висококвалифицирани и мотивирани учители за прилагане на иновациите е от ключово значение за разчупване на традиционния модел на преподаване. Образователният модел е фокусиран върху усъвършенстване начина при организиране на обучението и образователната среда в училището. Той е изграден на базата на интегрирани интерактивни методи на обучение, което дава забавен и разнообразен модел на обучение в класната стая и извън нея.

Иновативни класове

Иновативни класове Иновативни класове
Иновативни класове Иновативни класове
2022-2023 учебна година 2022-2023 учебна година