Документи

Правилник за дейноста на училището

Етичен кодекс на училищната общност

Стратегия за развитие на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Годишен план

План- програма за действие за БДП

Общ регламент относно защитата на личните данни