Декларация за достъпност

НУ "Васил Левски" - Сливен се ангажира да осигури достъпност до институционалния си уебсайт, в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление, чл. 19, ал. 2 и 4 и чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор.

Стандарт: EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

Статус на съответствие: Институционалния уебсайт на НУ "Васил Левски" - Сливен съответства от части на изискванията на посочения стандарт, поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу.

Несъответствия:

Изисквания на стандарта

Пояснение

1.       

Представяне на нетекстово съдържание

Изискването е спазено, с изключение на някой мултимедийни елементи (видео клипове и инфографики).

2.       

Само звук и само картина (предварително записани)

Неприложимо

3.       

Надписи (предварително записани)

Неприложимо

4.       

Звуково описание или медийна алтернатива (предварително записани)

Неприложимо. Наличните видеокли­пове са със вградено аудио представяне.

5.       

Надписи (на живо)

Неприложимо. Няма излъчвания на живо.

6.       

Звуково описание (предварително записано)

Неприложимо. Наличните видеок­липове са със вградено аудио представяне.

7.       

Преоформяне

Няма предоставено хоризонтално скролиране (отместване), освен ако в съдържанието на страницата не  е предоставена таблица, която е по-широка от екрана на устройството, което използва потребителя.

8.       

Клавиатура

Изискването е спазено частично. По-голямата част от съдържанието може да бъде достъпно чрез клавиатурата.

9.       

Бързи връзки чрез клавиши със символи

Не се назначени допълнителни такива. Няма забрана за стандартните, които са зададени в браузъра.

10.   

Регулируеми времеви интервали

Не са необходими. Няма наложени времеви ограничения за взаимодействие със съдържанието.

11.   

Език на страница

Неприложимо. Няма страници с едновременно използване на различни езици.

12.   

Език на отделните части

Неприложимо. Няма отделни части с едновременно използване на различни езици.

13.   

Предложение за отстраняване на грешка

Неприложимо

14.   

Предотвратяване на грешки (юридически, финансови, фактически)

Неприложимо. Не се извършват действия водещи до финансово или правно обвързване на потребителите с уебсайта.

 

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 28.09.2020 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 28.10.2022 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение: веднъж годишно и при необходимост.

Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение.

Методи за предоставяне на обратна информация и предложения, и данни за контакт:

На основание чл. 58 г от ЗЕУ: Всички сигнали на потребители за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на НУ "Васил Левски" - Сливен, се разглеждат в разумен срок от датата на подаването им. След разглеждане ще бъдат предприети съответните мерки за отстраняване на констатираните нарушения касаещи достъпността.

В случай, че НУ "Васил Левски" - Сливен не отговори на сигнала в посочения по-горе срок или не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала, гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до министъра на електронното управление.

Жалбите до Министерство на електронното управление могат да се подават по следните начини:

Препоръчително съдържание:

НУ "Васил Левски" се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта си и се стреми да покрие ниво на достъпност според последните стандарти, като използва най-добрите техники и практики. За целта, към момента е разработен допълнителен инструмент, подобряващ по-лесното достъпване на съдържание, наличен на всяка страница. Той предоставя отделни опции, чрез които могат да бъдат променени размера на шрифта, цветовите нюанси, контраста, размера на курсора и мащаба на екрана.

В случай, че срещнете затруднения, неудобство или установите несъответствие в изискванията за достъпност на интернет страницата се свържете с нас на посочените данни за предоставяне на обратна информация.

Дата на публикуване: 22.04.2024 г.